วิสัยทัศน์และพันธกิจ Vision and Mission

 • Vision
 • which we have been able to achieve by using the highest quality products and a business strategy implemented by a team of professionals who understand every facet of the industry Hi Poly Tech set out to develop a manufacturing system and overall business framework that customers can rely on, and we have been able to achieve that through high standards that never waver and listening to customers’ needs.

 • Mission
 • This mission allows us to meet our and our customers’ exacting

 • Quality Policy
 • That is our promise to our customers, a promise that can only be achieved by never being satisfied, never setting. We are in a continual state of improvement because of that, which means our customers’ needs are always met.

 • วิสัยทัศน์
 • ความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า คือวิสัยทัศน์ของเรา

 • พันธกิจ
 • ซึ่งพันธกิจดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่สามารถทำให้วิสัยทัศน์ดังที่กล่าวมาข้างต้นสำเร็จลุล่วงไปได้

 • นโยบายคุณภาพ
 • “ เรามุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน ควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ”

OurParteners

www.HiPolyTech.com